Všeobecné podmínky

Základní pojmy

1. Zhotovitel – Mgr. Jana Mikulenková, Životice u N. Jičína 121, 74272 Mořkov, IČO 87744546. Bankovní spojení: KB Nový Jičín 107-8402340207/0100.

2. Objednavatel – fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb výše uvedeného zhotovitele.

3. Internetové stránky zhotovitele – internetová prezentace nacházející se na adrese http://www.epreklady.eu.

4. Elektronická adresa zhotovitele – info@epreklady.eu, jana.mikulenkova@mensa.cz, tel. kontakt: +420 728751059.

5. Elektronická adresa objednavatele – adresa, pomocí níž objednavatel objednává služby a komunikuje se zhotovitelem.

6. Překladatel – konkrétní osoba, která v rámci svého smluvního vztahu ke zhotoviteli provádí překlady a korektury dle zadání objednavatele.

Čl. I Vznik smluvního vztahu

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a korektorských služeb, a pokud není taková smlouva uzavřena, též jednotlivých smluv o dílo (objednávek) mezi objednavatelem a zhotovitelem, není-li mezi zhotovitelem a objednavatelem dohodnuto něco jiného.

2. Smlouva mezi objednavatelem, který má se zhotovitelem uzavřenou rámcovou smlouvu na zajištění překladatelských a korektorských služeb, a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky.

3. Jestliže není mezi objednavatelem a zhotovitelem uzavřena písemná smlouva, vzniká smluvní vztah na základě objednávky vyhotovené objednavatelem v písemné formě a její akceptací v přiměřené lhůtě zhotovitelem. Písemnou formou se rozumí též elektronická pošta a odeslání pomocí elektronických objednávkových formulářů umístěných na webu zhotovitele nebo pomocí specializovaného elektronického přístupu pro objednavatele. Akceptací je myšleno potvrzení objednávky v písemné formě, případně též telefonicky.

4. Smluvní vztah (dále jen Smlouva) mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká vždy na základě odstavců 2 nebo 3 tohoto článku.

Čl. II Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, zejména vyhotovení překladu a korektury (dále jen “zakázka”) podle požadavků uvedených v objednávce. Předmětem plnění mohou být i další služby podle smlouvy uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem nebo podle objednávky.

Čl. III Překlady

 

1. Všeobecná ujednání

1.1 V souladu s podmínkami uvedenými v čl. I se zhotovitel zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku v určeném jazyce a ve sjednané době a dohodnutým způsobem ji objednavateli předat a rovněž tak splnit další podmínky uvedené ve smlouvě nebo v objednávce.

1.2 Zasláním objednávky zhotoviteli se objednavatel zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle ust. čl. VI odst. 1.

1.3 Objednavatel je povinen uvést v objednávce fakturační údaje, telefonický kontakt a elektronickou adresu.

 

2. Termín předání zakázky

2.1 Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce.

2.2 Při osobním převzetí je objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit obdržení zhotovené zakázky s tím, že zakázku obdržel řádně a včas.

2.3 Pokud objednavatel nesplní svoji povinnost uvedenou v odst. 2.1 tohoto čl. do 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky, má se za to, že objednavatel zakázku řádně a včas obdržel.

2.4 Zhotovitel nebude s dodáním zakázky v prodlení, pokud objednatel i přes výzvu ze strany zhotovitele, učiněnou písemně (viz.čl.1 odst.3), neposkytl v době dodání zakázky součinnost potřebnou k dodání zakázky.

2.5 Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude ze závažných důvodů možné doručit požadovaným způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklady objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.

2.6 Odmítne-li objednavatel bez závažného oboustranně uznaného důvodu řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku převzít, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

Čl. IV Práva a povinnosti

1. Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude zakázka použita.

2. Pokud zhotoviteli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících.

3. Pokud bude zakázka použita pro tisk, musí být objednána v dostatečném časovém předstihu a objednávka musí výslovně obsahovat i text, že se jedná o objednání překladu textu s předtiskovou jazykovou korekturou.

4. Pokud text, který je předmětem zakázky, obsahuje specifickou, případně speciální firemní terminologii, odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., u kterých objednavatel požaduje překlad v souladu s jím užívanou terminologií, je objednavatel povinen předat zhotoviteli seznam příslušné používané terminologie v dané jazykové kombinaci nebo mu poskytnout jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude překladateli k dispozici pro případné konzultace. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se užité terminologie nebude brán zřetel.

5. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech nepříznivých okolnostech, které mají rozhodující vliv na splnění jeho závazku ohledně úhrady zakázky. Objednavatel je povinen zhotovitele informovat, pokud by došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo pokud by vstoupil do likvidace. V případě vzniku výše uvedených okolností má zhotovitel právo práci na realizaci zakázky přerušit a vyzvat objednavatele k zaplacení předpokládané ceny zakázky.

6. Autor překladu (překladatel) poskytuje objednateli výhradní a bezúplatné oprávnění k výkonu práva dílo užít a to ke všem způsobům užití, na dobu neurčitou, s neomezeným územním rozsahem. Zhotovitel neručí za případné narušení autorských práv třetích osob.

 7. Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude zakázka použita. Objednavatel je rovněž povinen informovat Zhotovitele o nabytí autorských práv či svolení k užívání díla či licence. Pokud tak neučiní, Zhotovitel má zato, že Objednatel vlastní veškerá náležitá oprávnění a svolení k užití díla či licence a není povinen si dané skutečnosti ověřovat. V případě, že Objednavatel nedisponuje náležitým oprávněním a svolením k užití díla či licence, nenese Zhotovitel žádnou zodpovědnost za případné porušení autorských práv či neoprávněné užívání licence. Objednavatel odpovídá za případné i neúmyslné porušení práv třetích osob a za faktické i právní vady díla. Objednavatel odpovídá za veškerou škodu, ukáže-li se toto prohlášení nesprávné či neúplné a zavazuje se, že uhradí veškerou škodu, která by v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení objednatele mohla Zhotoviteli vzniknout.

8. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání a dokumentů spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že se všemi materiály, které mu objednavatel předloží, bude nakládat jako s přísně důvěrnými.

Čl. V Cena zakázky

1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele a uvedený způsob výpočtu ceny.

2. Předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu počtu normostran. Konečná cena se řídí skutečným počtem normostran v cílovém jazyce.

3. Všechny ceny uvedené v ceníku služeb jsou v Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

4. Jedna normostrana (NS) se vypočte dle vzorce “Počet znaků přeloženého textu včetně mezer děleno 1800” a zaokrouhlení se provádí na celé normostrany směrem nahoru.

5. Ceník služeb je nedílnou součástí těchto VOP.

6. Je-li v rámcové smlouvě sjednán individuální ceník, bude mít přednost před obecným ceníkem (ceníkem služeb) a bude v platnosti, dokud nebude mezi smluvními stranami sjednán ceník nový.

7. Zhotovitel je oprávněn poskytnout objednavateli individuální slevu či jiné zvýhodnění, a to zcela dle svého uvážení.

8. Veškeré poskytnuté slevy musí být mezi objednavatelem a zhotovitelem dojednány písemně.

Čl. VI Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky.

2. Podkladem k úhradě ceny zakázky je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který je splatný ke dni uvedenému na tomto dokladu. Objednavatel se zavazuje, že veškeré faktury budou uhrazeny nejpozději v den splatnosti.

3. Při prodlení s placením uhradí objednavatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Při opožděné platbě bude úhrada objednavatele nejdříve použita na platbu úroku z prodlení a teprve zbývající část na dluh samotný.

5. Zhotovitel je v případě rozsáhlejších zakázek nebo z jiných podstatných důvodů oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu, která bude splatná v termínu na faktuře uvedeném.

Čl. VII Reklamace a lhůty k jejich uplatnění

 

Řešení sporů

 

1. Reklamace

1.1 V případě překladu má vyhotovená zakázka vady tehdy, pokud nebyla vyhotovena v odpovídající gramatické, stylistické anebo významové kvalitě.

1.2 V případě překladu má vyhotovená zakázka vady také tehdy, jestliže nebyla provedena v souladu se smlouvou nebo objednávkou.

1.3 V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.

1.4 Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. Jedná-li se o překlad, objednavatel vady v dokumentu podtrhne nebo jinak vyznačí.

1.5 Pokud zhotovitel uzná reklamaci překladu ze strany objednavatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě korekturu daného překladu. V případě uznání reklamace zakázky má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky. Výše slevy na uznané reklamace vad se řídí písemnou dohodou obou stran. Pokud se strany nedohodnou, bude se sleva řídit odborným posudkem nezávislého odborníka zvoleného dohodou smluvních stran z řad překladatelů, v případě soudně ověřených překladů potom ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků.

1.6 Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého odborníka podle ustanovení odst. 1.5 tohoto čl. jsou zhotovitel i objednavatel povinni uhradit formou zálohy, každý z nich ve výši 50 %. Konečné vyúčtování nákladů jednotlivým stranám bude provedeno podle výsledků posudku oprávněnosti reklamace dle rozhodnutí odborníka v reklamačním řízení.

1.7 Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel do výše ceny zakázky.

1.8 Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti za škodu u pojišťovny Kooperativa.

 

2. Lhůta pro uplatnění reklamace

2.1 Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

2.2 Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 21 kalendářních dnů ode dne převzetí vyhotovené zakázky.

 

3. Řešení sporů

3.1 V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele z odpovědnosti za vady dle čl. VII. odst. 1.1 těchto VOP, zavazují se smluvní strany řešit tento spor nejprve mimosoudní cestou.

Čl. VIII Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

1. Každá ze smluvních stran má právo písemně odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smlouvy na její straně vyskytly neodstranitelné překážky bránící splnění závazku. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká ustanovení, upravujících odstoupení od smlouvy.

2. V případě, že od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit zhotoviteli:

 

- v případě, že zhotovitel do okamžiku stornování nezahájil práci na překladu a/nebo její přípravu, stornovací poplatek ve výši 10 % (deset procent) celkové smluvní hodnoty překladu, minimálně však 250 Kč + platná aktuální sazba DPH.

 

- v případě, že překladatel práci na překladu nebo její přípravu již zahájil, honorář za práci již vykonanou podle rozsahu rozpracovaného překladu (ten bude odevzdán objednavateli), dále všechny prokazatelné náklady spojené s prací na překladu a/nebo s její přípravou, a stornovací poplatek ve výši 5% (pět procent) celkové smluvní hodnoty překladu, minimálně však 250 Kč + platná aktuální sazba DPH.

Celková částka je splatná do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne stornování. V případě opožděné platby se přičítá 1 % (jedno procento) z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.

3. Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit.

4. Pokud je text použit do tisku či k dalšímu šíření, objednavatel je povinen o této skutečnosti zhotovitele písemně informovat. Pokud objednavatel u zhotovitele neobjednal překlad textů určených do tisku s odpovídajícím počtem předtiskových korektur, nemá nárok na náhradu škody z důvodu tiskových chyb v přeloženém textu.

Čl. IX Důvěrnost smlouvy

1. Smluvní strany považují za předmět obchodního tajemství (podle § 17 a násl. zákona č. 515/1991 Sb. v platném znění) veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se v souvislosti s touto smlouvou dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti platí ještě tři roky od data zániku smlouvy.

2. Za obchodní tajemství se nepovažuje údaj, který je před sdělením již veřejně známý nebo veřejně dostupný, nebo údaj, který je nutno sdělit třetí straně na základě právního předpisu nebo rozhodnutí příslušného soudního nebo jiného oprávněného státního orgánu.

Čl. X Závěrečná ustanovení

1. Pokud tyto VOP nestanoví jinak, právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění.

2. Znění těchto VOP je pro smluvní strany závazné podpisem příslušné smlouvy nebo zasláním objednávky a její akceptací ze strany zhotovitele.

3. Uvedením kontaktních údajů vyjadřuje objednavatel souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely překladu a veškeré komunikace se zhotovitelem.

4. Uvedením jména firmy vyjadřuje objednavatel souhlas s jeho uvedením v seznamu referenčních zákazníků.

5. Ve smyslu § 273 obchodního zákoníku se tyto VOP považují za všeobecné obchodní podmínky pro stránky www.epreklady.eu a jsou platné ode dne 1. 6. 2015.